• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Geen strafbaarstelling illegaal verblijf

Het Wereldpodium is geen actiegroep. Wel is het Wereldpodium een betrokken organisatie met diepe ankers in de Tilburgse samenleving. Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis voert het Wereldpodium nu campagne. Tegen het komende wetsvoorstel waarin verblijf in Nederland zonder geldige verblijfsdocumenten strafbaar wordt gesteld.

Het Wereldpodium roept Tilburgse organisaties op de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders aan te zetten tot een krachtige boodschap richting Parlement en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De boodschap aan het ministerie moet luiden: stop met het voorbereiden van de wet ‘strafbaarstelling illegaal verblijf’. De boodschap aan het parlement moet luiden: ‘stem niet in met de wet strafbaarstelling illegaal verblijf’.

Het Wereldpodium keert zich in deze campagne niet tegen het Nederlandse migratiebeleid in zijn algemeenheid. Al evenmin is het Wereldpodium van mening dat iedereen die dat verkiest, het recht heeft om in Nederland te zijn. Deze campagne is specifiek gericht tegen één specifieke aspect van ons migratiebeleid. Dat is de strafbaarstelling en daarmee criminalisering van 60- tot 100.000 mensen die om tal van redenen zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verblijven. Naast morele en juridische redenen om dit wetsvoorstel weer van de agenda te halen, legt het Wereldpodium de nadruk op de schadelijke gevolgen van de strafbaarstelling van mensen zonder geldige papieren voor de gehele samenleving. Onze argumentatie, op anderhalf A4 vindt u hieronder.

Wanneer het lukt om het Tilburgse college aan te zetten tot een duidelijk signaal richting Den Haag, dan sluit onze stad zich aan bij een groeiende beweging van overheden en maatschappelijke organisaties die zich tegen het wetsvoorstel keren. Voorbeelden zijn te vinden op websites als geenstrafbaarstelling.nl Op deze website staan naast, bijvoorbeeld, het college van B & W in Amsterdam, de vakbonden FNV en CNV of de Raad van Kerken, ook internationale organisaties als Amnesty International, UNICEF en Defence for Children.

Vertegenwoordigers van Tilburgse organisaties kunnen hun steun voor deze oproep uitspreken door een email te sturen naar redactie@wereldpodium.nu 

Particulieren die het bezwaar tegen de strafbaarstelling onderschrijven, kunnen hier de petitie tekenen van Sander Terphuis.

***********

Oproep tegen strafbaarstelling illegaal verblijf  zoals die op 13 mei 2013 is aangeboden aan de Tilburgse Gemeenteraad

Wij, vertegenwoordigers van 121 instellingen in Tilburg, en wij, 44 ‘bekende Tilburgers’, in samenwerking met het Wereldpodium, een organisatie die aandacht organiseert rond mondiale vraagstukken, vragen de Gemeenteraad en het College van Burgemeesters en Wethouders in Tilburg om een krachtig signaal af te geven aan het Parlement en het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen de aankomende wet ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf’.[1]

Naar schatting leven in Nederland tussen 60- en 110.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Ook in de regio Tilburg wonen tal van mensen, die worden omschreven als ‘illegaal’. De meesten van hen komen uit Afrika, een kleiner deel komt uit Azië en Zuid-Amerika.

Een deel van deze mensen heeft om verschillende reden geen recht om in Nederland te blijven en dient Nederland te verlaten. Deze oproep richt zich dan ook niet tegen het Nederlandse migratiebeleid als zodanig. Deze oproep keert zich specifiek tegen de strafbaarstelling van mensen zonder geldige verblijfsdocumenten.

Want van een ander deel lopen er nog procedures, wellicht kunnen sommigen onder hen zich op termijn wel in Nederland vestigen. Weer anderen willen graag terugkeren naar het land van herkomst, maar zijn daartoe niet in staat omdat dit land van herkomst geen reisdocumenten ter beschikking stelt. Van een derde groep, is door een samenloop van omstandigheden in de persoonlijke sfeer, dan wel door veranderde omstandigheden in het land van herkomst, de verblijfsvergunning onverwacht ingetrokken. Voor hen is het lastig om op korte termijn al hun banden met Nederland af te bouwen en te vertrekken.

Hoe verschillend deze groepen ook zijn, tegen ál deze burgers bereidt het ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf’ voor. Door dit wetsvoorstel wordt iedereen zonder geldige verblijfsvergunning tot crimineel bestempeld en loopt daarmee het gevaar te worden opgepakt en in detentie geplaatst. Het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf’ is dan ook een wetsvoorstel met zeer ingrijpende gevolgen voor zowel onze medemensen zonder papieren als voor de samenleving in zijn geheel.

Want de uitvoering van dit wetsvoorstel zal niet alleen tot ondraaglijke spanning en stress leiden bij degenen die het treft, maar ook tot grote risico’s voor de samenleving als geheel.

  • wij vrezen dat mensen uit angst niet of (te) laat gebruik zullen maken van medische voorzieningen, wat tot schade aan hun gezondheid zal leiden.
  • wij vrezen dat mensen zich niet zullen laten controleren op ernstige besmettelijke ziekten zoals TBC waardoor mogelijk grote schade (ook financieel) ontstaat voor de algemene volksgezondheid
  • wij vrezen dat zwangere vrouwen zich uit angst niet of (te) laat zullen laten begeleiden door een verloskundige of gynaecoloog, met nadelige gevolgen voor hen en hun baby’s
  • wij vrezen dat ouders hun kinderen uit angst niet meer aan zullen melden bij scholen voor lager en middelbaar onderwijs, of dat ze hen van deze scholen af zullen halen, met ingrijpende gevolgen voor de verdere levensloop van deze jongeren
  • wij vrezen dat sommige mensen geen andere mogelijkheid meer zullen zien dan criminaliteit of prostitutie om in hun levensonderhoud te voorzien
  • wij vrezen dat ‘illegalen’ uit angst om te worden opgepakt, zelf geen contact meer opnemen met de politie wanneer zij worden geconfronteerd met criminaliteit. Daarbij denken we met name aan uitbuiting, mensenhandel en gedwongen prostitutie

Wij gunnen alle mensen in Tilburg een overheid die garant staat voor menselijkheid en veiligheid. Dat geldt dus ook voor mensen die zonder een geldige verblijfsvergunning in onze stad verblijven. Wij zijn van mening dat het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf’ dit streven naar een veilig en humaan beleid blokkeert. Daarom doen wij een dringend beroep op iedereen die in dit dossier verantwoordelijkheid draagt, om de risico’s van dit wetsvoorstel onder ogen te zien en er niet mee in te stemmen of het niet uit te voeren.

We vragen de Tilburgse Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders om zowel bij het parlement als bij de Minister van Veiligheid en Justitie een krachtig signaal tegen het voornoemde wetsvoorstel af te geven.

Tilburg,  12 mei 2013

Ralf Bodelier, leider Wereldpodium[1] Deze oproep is een bewerking van een manifest opgesteld door Jos Boetzkes, voorzitter van ‘Stichting Vluchteling als Naaste’ in Helmond. Het manifest is vervolgens ondertekend door de Helmondse burgemeester P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel. Op haar initiatief werd het manifest in april 2013 mede-ondertekend door de burgemeesters van vijf andere gemeenten in de Peel: Deurne, Asten, Someren, Gemert/Bakel en Laarbeek. Alle burgemeesters zijn lid van het CDA

 

 

Share Button